RUS (на русском языке):

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
       Ф.И.О.
       ведущего
       приём
 Должность ведущего прием Адрес, кабинет, телефон  Дни и время приема 

       Осипова
       Наталья
       Валенти
новна

Директор   г. Кобрин,
  ул.Советская, 103,
  каб. 1, тел. 2 31 28
 
среда

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

       Зданкевич
       Ангелина
       Вячеславовна 
 Заведующий отделением дневного пребывания
для инвалидов и граждан пожилого возраста
  г. Кобрин,
  ул.Настасича, 31
  тел. 4 98 25
 

понедельник

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

       Скалкович
       Элла
       Александровна 
Заведующий отделением
социальной адаптации и реабилитации 
  г. Кобрин,
  ул.Настасича, 31
  каб. 14,
  тел. 4 80 56 

вторник

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 

       Слинко
       Татьяна
       Михайловна 

Заведующий отделением
первичного приема, информации,
анализа и прогнозирования
 
  г. Кобрин,
  ул.Советская, 103
  каб. 5, тел. 2 79 58 

среда

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 
       Ханцевич
       Светлана
       Николаевна
 Заведующий первым отделением
социальной помощи на дому
  г. Кобрин,
  ул.Советская, 103
  каб. 10, тел. 4 17 22

пятница

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

 
       Шестак
       Татьяна
       Николаевна 
Заведующий вторым отделением 
социальной помощи на дому
  аг. Дивин,
  ул.Октябрьская, 71
  тел. 68-5-46 

 понедельник

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

 


Предварительная запись на прием к руководству центра ведется:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00
по телефону: 2 79 58 («Телефон горячей линии»)

BLR (на беларускай мове):

ГРАФІК ПРЫЁМУ ГРАМАДЗЯН І ПРАДСТАЎНІКОЎ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

       Імя па
       
бацьку

Пасаду вядучага прыём Адрас, кабінет, тэлефон Дні і час прыёму

       Осіпава
       Наталля
       Валянцінаўна

Дырэктар   г. Кобрын,
  вул.Савецкая, 103,
  каб. 1, тэл. 2 31 28
 
серада

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

       Зданкевич
       Ангеліна
       Вячаславаўна
Загадчык аддзялення дзённага знаходжання
для інвалідаў і грамадзян пажылога ўзросту
  г. Кобрын,
  ул.Настасiча, 31
  тэл. 4 98 25
 

панядзелак

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

       Скалкович
       Эла
       Аляксандраўна
Загадчык аддзялення
сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі
  г. Кобрын,
  ул.Настасiча, 31
  каб. 14, 
  тэл. 4 80 56 

аўторак

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 

       Слiнко
       Таццяна
       Міхайлаўна

Загадчык аддзялення
пярвічнага прыёму, інфармацыі,
аналізу і прагназавання
 
  г. Кобрын,
  ул.Савецкая, 103
  каб. 5, тэл. 2 79 58 

серада

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 
       Ханцевiч
       Святлана
       Мікалаеўна
Загадчык першым аддзяленнем
сацыяльнай дапамогі дома
  г. Кобрын,
  ул.Савецкая, 103
  каб. 10, тэл. 4 17 22

пятніца

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

 
       Шастак
       Таццяна
       Мікалаеўна
Загадчык другім аддзяленнем
сацыяльнай дапамогі дома
  аг. Дзівін,
  вул.Кастрычніцкая,
  71
  тэл. 68-5-46 

панядзелак

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

 


Папярэдні запіс на прыём да кіраўніцтва цэнтра вядзецца:
панядзелак - пятніца: з 8.00 да 17.00
па тэлефоне: 2 79 58 («Тэлефон гарачай лініі»).

ENG (English version):

SCHEDULE OF RECEPTION OF CITIZENS AND REPRESENTATIVES OF LEGAL ENTITIES
       Full name Position lead reception Address, cabinet, phone Days and time of admission

       Osipova
       Natalia
       Valentinovna

Director   Kobrin
  Sovietskaya St, 103,
  cab. 1, тел. 2 31 28
 
Wednesday

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

       Zdankiewicz
       Angelina
       Vyacheslavovna
Head of the day stay department
for disabled people and senior citizens
  Kobrin,
  Nastasicha St, 31
  тел. 4 98 25
 

Monday

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

       Skalkovich
       Ella
       Alexandrovna
Head of Department
social adaptation and rehabilitation
  Kobrin,
  Nastasicha St, 31
  cab. 14, 
  ph. 4 80 56 

Tuesday

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 

       Slinko
       Tatyana
       Mikhailovna

Head of Department
primary reception, information,
analysis and forecasting
 
  Kobrin
  Sovietskaya St, 103,
  cab. 5, ph. 2 79 58 

Wednesday

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 
       Hantsevich
       Svetlana
       Nikolaevna
Head of the first department
social assistance at home
  Kobrin
  Sovietskaya St, 103,
  cab. 10, ph. 4 17 22

Friday

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

 
       Sestak
       Tatyana
       Nikolaevna
Head of the second department
social assistance at home
  agro town Divin,
  Oktyabrskaya st, 71
  phone 68-5-46 

Monday

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

 


Pre-appointment with the management of the center:
Monday - Friday: с 8.00 до 17.00
by phone: 2 79 58 («Telephone hotline»)


 

  

© ГУ "Кобринский ТЦСОН", 2018-2030. Все права защищены.