RUS (на русском языке):

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
       Ф.И.О.
       ведущего
       приём
 Должность ведущего прием Адрес, кабинет, телефон  Дни и время приема 

     Осипова
     Наталья
     Валенти
новна

Директор   г. Кобрин,
  ул.Советская, 103,
  каб. 1, тел. 2 31 28
 
 каждая первая
и третья среда
месяца

8.00 – 13.00
14.00 – 17.00

     Зданкевич
     Ангелина
     Вячеславовна
 Заведующий отделением
дневного пребывания
для инвалидов
и граждан
пожилого возраста
  г. Кобрин,
  ул.Настасича, 31
  тел. 4 98 25
 

каждый первый
и второй
понедельник
месяца

8.00 – 13.00
14.00 – 17.00

     Скалкович
     Элла
     Александ
ровна 

Заведующий отделением
социальной адаптации
и реабилитации
  г. Кобрин,
  ул.Настасича, 31
  каб. 14,
  тел. 4 80 56 

каждый первый
и третий
вторник месяца

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

 

     Слинко
     Татьяна
     Михайловна 

Заведующий отделением
первичного приема,
информации,
анализа
и прогнозирования
 

  г. Кобрин,
  ул.Советская, 103
  каб. 5, тел. 2 79 58 

каждая первая
и третья среда
месяца

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

 
     Ханцевич
     Светлана
     Николаевна
 Заведующий
первым отделением
социальной помощи
на дому
  г. Кобрин,
  ул.Советская, 103
  каб. 10, тел. 4 17 22

каждая первая
и четвертая
пятница
месяца

8.00 – 13.00
14.00 – 17.00

 
     Шестак
     Татьяна
     Николаевна 
Заведующий 
вторым отделением 
социальной помощи
на дому
  аг. Дивин,
  ул.Октябрьская, 71
  тел. 68-5-46 

каждый первый
и третий
понедельник
месяца

8.00 – 13.00 


Предварительная запись на прием к руководству центра ведется:
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00
по телефону: 2 79 58 («Телефон горячей линии»)


 

BLR (на беларускай мове):

ГРАФІК ПРЫЁМУ ГРАМАДЗЯН І ПРАДСТАЎНІКОЎ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

         Імя па
         
бацьку

Пасаду
вядучага прыём
Адрас, кабінет, тэлефон Дні і час прыёму

         Осіпава
         Наталля
         Валянцінаўна

Дырэктар   г. Кобрын,
  вул.Савецкая, 103,
  каб. 1, тэл. 2 31 28
 
кожная першая
i трэцяя серада
месяца

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

         Зданкевіч
         Ангеліна
         Вячаславаўна
Загадчык аддзялення дзённага знаходжання
для інвалідаў і грамадзян
пажылога ўзросту
  г. Кобрын,
  ул.Настасiча, 31
  тэл. 4 98 25
 
кожны першы
і другі
панядзелак 
месяца

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

         Скалковіч
         Эла
         Аляксандраўна
Загадчык аддзялення
сацыяльнай адаптацыі
і рэабілітацыі
  г. Кобрын,
  ул.Настасiча, 31
  каб. 14, 
  тэл. 4 80 56 
кожны першы
і трэці
аўторак месяца

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 

         Слiнко
         Таццяна
         Міхайлаўна

Загадчык аддзялення
пярвічнага прыёму, інфармацыі,
аналізу
і прагназавання
 
  г. Кобрын,
  ул.Савецкая, 103
  каб. 5, тэл. 2 79 58 

кожная першая
і трэцяя серада
месяца

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

 
         Ханцевiч
         Святлана
         Мікалаеўна
Загадчык першым аддзяленнем
сацыяльнай
дапамогі на даму
  г. Кобрын,
  ул.Савецкая, 103
  каб. 10, тэл. 4 17 22
кожная першая
і чацвёртая
пятніца месяца

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00

 
         Шастак
         Таццяна
         Мікалаеўна
Загадчык другім аддзяленнем
сацыяльнай
дапамогі на даму
  аг. Дзівін,
  вул.Кастрычніцкая,
  71
  тэл. 68-5-46 

кожны першы
і трэці
панядзелак
месяца

8.00 – 13.00


Папярэдні запіс на прыём да кіраўніцтва цэнтра вядзецца:
панядзелак - пятніца: з 8.00 да 17.00
па тэлефоне: 2 79 58 («Тэлефон гарачай лініі»).


 

ENG (English version):

SCHEDULE OF RECEPTION OF CITIZENS AND REPRESENTATIVES OF LEGAL ENTITIES
       Full name Position lead reception Address, cabinet, phone Days and time
of admission

       Osipova
       Natalia
       Valentinovna

Director   Kobrin
  Sovietskaya St, 103,
  cab. 1,
ph. 2 31 28
 
Every first
and third
Wednesday
of the month

8.00 – 13.00
14.00 – 17.00

       Zdankiewicz
       Angelina
       Vyacheslavovna
Head
of the day stay department
for disabled people and
senior citizens
  Kobrin,
  Nastasicha St, 31
  ph. 4 98 25
 
every first
and second
monday
of the month

8.00 – 13.00
14.00 – 17.00

       Skalkovich
       Ella
       Alexandrovna
Head
of Department
social adaptation
and rehabilitation
  Kobrin,
  Nastasicha St, 31
  cab. 14, 
  ph. 4 80 56 
every first
and third
tuesday 
of the month

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

 

       Slinko
       Tatyana
       Mikhailovna

Head
of Department
primary reception, information,
analysis and forecasting
 
  Kobrin
  Sovietskaya St, 103,
  cab. 5,
ph. 2 79 58 
every first
and third Wednesday 
of the month

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

 
       Hantsevich
       Svetlana
       Nikolaevna
Head
of the first department
social assistance
at home
  Kobrin
  Sovietskaya St, 103,
  cab. 10,
ph. 4 17 22
every first
and fourth
friday 
of the month

8.00 – 13.00
14.00 – 17.00

 
       Shestak
       Tatyana
       Nikolaevna
Head
of the second department

social assistance
at home
  agro town Divin,
  Oktyabrskaya st,
71
  phone 68-5-46 
every first
and third
monday 
of the month

8.00 – 13.00

 


Pre-appointment with the management of the center:
Monday - Friday: с 8.00 до 17.00
by phone: 2 79 58 («Telephone hotline»)


 

  

© ГУ "Кобринский ТЦСОН", 2018-2030. Все права защищены.