RUS (на русском языке):

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
   Ф.И.О.
   ведущего
   приём
  Должность
  ведущего
  прием
   Адрес,
   кабинет,        телефон 
 Дни и
 время
 приема 

 Осипова
 Наталья
 Валенти- 
 новна

 Директор

 г. Кобрин,
 ул.Советская 
 103, каб. 1,
 тел. 3-42-28

 каждая
 первая
 среда
 месяца

 8.00–13.00
 

 Лукашук
 Наталия
 Михайловна

 Заведующий
 отделением
 социальной   реабилитации,   абилитации инвалидов   и дневного
 пребывания
 для граждан
 пожилого
 возраста
 г. Кобрин,
 ул.Настасича
 31
 тел. 4-58-25

 каждый
 первый

 и второй
 понедельник
 месяца

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 Скалкович
 Элла
 Александ-
 ровна 

 Заведующий
 отделением
 комплексной   поддержки в   кризисной ситуации
 г. Кобрин,
 ул.Настасича
 31
 каб. 14,
 тел. 5-60-56 

 каждый 
 первый

 и третий
 вторник 
 месяца

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 Слинко
 Татьяна
 Михайловна 

 Заведующий
 отделением
 первичного
 приема,
 информации,
 анализа
 и
 прогнозиро-
 вания

 г. Кобрин,
 ул.Советская
 103
 каб. 5,
 тел. 3-69-58 

 каждая
 первая

 и третья
 среда
 месяца

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 Ханцевич
 Светлана
 Николаевна
 Заведующий
 первым
 отделением
 социальной
 помощи
 на дому
 г. Кобрин,
 ул.Советская
 103
 каб. 10,
 тел. 3-87-22

 каждая
 первая

 и четвертая
 пятница
 месяца

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 Шестак   Татьяна
 Николаевна 
 Заведующий 
 вторым
 отделением 
 социальной
 помощи
 на дому
 аг. Дивин,
 ул.
 Октябрьская,
 71
 тел. 65-6-96 

 каждый
 первый

 и третий
 понедельник
 месяца

 8.00–13.00 
 14.00–17.00


Предварительная запись на прием к руководству центра ведется:

понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00
по телефону: 3 69 58 («Телефон горячей линии»)

 


 

BLR (на беларускай мове):

ГРАФІК ПРЫЁМУ ГРАМАДЗЯН І
ПРАДСТАЎНІКОЎ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

   Імя па
   бацьку

 Пасаду
 вядучага   прыём
 Адрас,
 кабінет,
 тэлефон
 Дні і час   прыёму

 Осіпава
 Наталля
 Валянці-
 наўна

 Дырэктар  г. Кобрын,
 вул.Савецкая, 
 103, каб. 1,
 тэл. 3-42-28
 
 кожная
 першая
 серада
 месяца

 8.00–13.00

 Лукашук
 Наталля
 Міхайлаўна
 Загадчык
 аддзяленнем
 сацыяльнай рэабілітацыі, 
абілітацыі інвалідаў і
дзённага знаходжання

для грамадзян
пажылога ўзросту
 г. Кобрын,
 ул.Настасiча,
 31
 тэл. 4-58-25
 

 кожны
 першы і
 другі 
 панядзелак
 месяца

 8.00–13.00
14.00-17.00

 Скалковіч
 Эла   Аляксанд-
 раўна
 Загадчык   аддзялення комплекснай   падтрымкі ў крызіснай   сітуацыі  г. Кобрын,
 ул.Настасiча,
 31
 каб. 14, 
 тэл. 5-60-56 

 кожны
 першы
 і трэці
 аўторак
 месяца

 8.00–12.00
13.00-17.00

 

 Слiнко
 Таццяна   Міхайлаўна

 Загадчык   аддзялення
 пярвічнага   прыёму,   інфармацыі,
 аналізу
 і прагназа- 
 вання
 
 г. Кобрын,
 ул.Савецкая,
 103
 каб. 5,
 тэл. 3-69-58 

 кожная
 першая
 і трэцяя
 серада
 месяца

 8.00–12.00
13.00-17.00

 
 Ханцевiч
 Святлана   Мікалаеўна
 Загадчык 
 першым 
 аддзяленнем
 сацыяльнай
 дапамогі на 
 даму
 г. Кобрын,
 ул.Савецкая, 
 103
 каб. 10,
 тэл. 3-87-22

 кожная
 першая
 і
 чацвёртая
 пятніца
 месяца

 8.00–13.00
14.00-17.00

 
 Шастак
 Таццяна       Мікалаеўна
 Загадчык 
 другім 
 аддзяленнем

 сацыяльнай
 дапамогі на 
 даму
 аг. Дзівін,
 вул.Кастрыч-
 ніцкая, 71
 тэл. 65-6-96 

 кожны
 першы
 і трэці
 панядзелак
 месяца

 8.00–13.00
 14.00 -
 17.00


Папярэдні запіс на прыём да кіраўніцтва цэнтра вядзецца:
панядзелак - пятніца: з 8.00 да 17.00
па тэлефоне: 3-69-58 («Тэлефон гарачай лініі»)

 


 

ENG (English version):

SCHEDULE OF RECEPTION OF CITIZENS AND REPRESENTATIVES OF LEGAL ENTITIES
  Full name  Position   lead   reception  Address, 
 cabinet, 
 phone
 Days and
 time
 of 
 admission

 Osipova
 Natalia
 Valenti- 
 novna

 Director  Kobrin
 Sovietskaya
 St, 103,
 cab. 1,
 ph. 
 3-42-28
 
 Every first
 Wednesday
 of the month

 8.00–13.00

 Lukashuk
 Nataliya
 Mikhailovna

 Head
 of   the 
department   social   rehabilitation,   habilitation for   the disabled   and day   care 
stay for   citizens elderly   age

 Kobrin,
 Nastasicha
 St, 31
 ph.
 4-58-25
 
 every first
 and second
 monday
of the month

 8.00–13.00
 14.00–17.00

       Skalkovich
 Ella     Alexand-
 rovna
 Head
 of 
department   comprehensive   support in a   crisis situation
 Kobrin,
 Nastasicha
 St, 31
 cab. 14, 
 ph.
 5-60-56 
 every first
 and third
 tuesday 
of the month

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 

 Slinko
 Tatyana     Mikhailovna

 Head
 of 
 Department
 primary   reception,   information,
 analysis
 and
 forecasting
 
 Kobrin
 Sovietskaya
 St, 103,
 cab. 5,
 ph.
 3-69-58 

 every first   
 and third
 Wednesday
 of the month

 8.00–12.00
 13.00-17.00

 
 Hantsevich
 Svetlana     Nikolaevna
 Head
 of the first
 department
 social 
 assistance
 at home
 Kobrin
 Sovietskaya
 St, 103,
 cab. 10,
 ph. 
 3-87-22
 every first
 and fourth
 friday 
of the month

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 
 Shestak
 Tatyana     Nikolaevna
 Head
 of the 
 second 
 department

 social
 assistance
 at home

 agro town
 Divin,
 Oktyabrs-
 kaya st,
 71
 phone

 65-6-96 

 every first
 and third
 monday 
of the month

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 


Pre-appointment with the management of the center:
Monday - Friday: с 8.00 до 17.00
by phone: 3-69-58 («Telephone hotline»)

 


 

  

Главное меню

© Кобринский ТЦСОН, 2016 - 2099. Все права защищены. Создано с любовью и заботой, Андрей Васильев.