RUS (на русском языке):

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
   Ф.И.О.
   ведущего
   приём
  Должность
  ведущего
  прием
   Адрес,
   кабинет,        телефон 
 Дни и
 время
 приема 

 Осипова
 Наталья
 Валенти- 
 новна

 Директор

 г. Кобрин,
 ул.Советская 
 103, каб. 1,
 тел. 3-42-28

 каждая
 первая
 среда
 месяца

 8.00–13.00
 

 Лукашук
 Наталия
 Михайловна

 Заведующий
 отделением
 дневного
 пребывания
 для
 инвалидов
 и граждан
 пожилого
 возраста
 г. Кобрин,
 ул.Настасича
 31
 тел. 4-58-25

 каждый
 первый

 и второй
 понедельник
 месяца

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 Скалкович
 Элла
 Александ-
 ровна 

 Заведующий
 отделением
 социальной
 адаптации
 и 
 реабилита-
 ции
 г. Кобрин,
 ул.Настасича
 31
 каб. 14,
 тел. 5-60-56 

 каждый 
 первый

 и третий
 вторник 
 месяца

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 Слинко
 Татьяна
 Михайловна 

 Заведующий
 отделением
 первичного
 приема,
 информации,
 анализа
 и
 прогнозиро-
 вания

 г. Кобрин,
 ул.Советская
 103
 каб. 5,
 тел. 3-69-58 

 каждая
 первая

 и третья
 среда
 месяца

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 Ханцевич
 Светлана
 Николаевна
 Заведующий
 первым
 отделением
 социальной
 помощи
 на дому
 г. Кобрин,
 ул.Советская
 103
 каб. 10,
 тел. 3-87-22

 каждая
 первая

 и четвертая
 пятница
 месяца

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 Шестак   Татьяна
 Николаевна 
 Заведующий 
 вторым
 отделением 
 социальной
 помощи
 на дому
 аг. Дивин,
 ул.
 Октябрьская,
 71
 тел. 65-6-96 

 каждый
 первый

 и третий
 понедельник
 месяца

 8.00–13.00 
 14.00–17.00


Предварительная запись на прием к руководству центра ведется:

понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00
по телефону: 3 69 58 («Телефон горячей линии»)

КНИГА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НАХОДИТСЯ В КАБИНЕТЕ №3

Ответственный за ведение и хранение книги замечаний и предложений:
- ЗОЗОНЮК БОГДАН ВИКТОРОВИЧ, юрисконсульт Кобринского ТЦСОН (кабинет №3),
телефон: 3 69 63

В случае отсутствия Зозонюка Б.В., ответственный за ведение и хранение книги замечаний и предложений:

- СЛИНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, заведующий отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования Кобринского ТЦСОН (кабинет №5), телефон: 3 69 58


 

BLR (на беларускай мове):

ГРАФІК ПРЫЁМУ ГРАМАДЗЯН І
ПРАДСТАЎНІКОЎ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

   Імя па
   бацьку

 Пасаду
 вядучага   прыём
 Адрас,
 кабінет,
 тэлефон
 Дні і час   прыёму

 Осіпава
 Наталля
 Валянці-
 наўна

 Дырэктар  г. Кобрын,
 вул.Савецкая, 
 103, каб. 1,
 тэл. 3-42-28
 
 кожная
 першая
 серада
 месяца

 8.00–13.00

 Лукашук
 Наталля
 Міхайлаўна
 Загадчык   аддзялення   дзённага   знаходжання
 для
 інвалідаў і
 грамадзян
 пажылога   ўзросту
 г. Кобрын,
 ул.Настасiча,
 31
 тэл. 4-58-25
 

 кожны
 першы і
 другі 
 панядзелак
 месяца

 8.00–13.00
14.00-17.00

 Скалковіч
 Эла   Аляксанд-
 раўна
 Загадчык   аддзялення
 сацыяльнай   адаптацыі
 і рэабілітацыі
 г. Кобрын,
 ул.Настасiча,
 31
 каб. 14, 
 тэл. 5-60-56 

 кожны
 першы
 і трэці
 аўторак
 месяца

 8.00–12.00
13.00-17.00

 

 Слiнко
 Таццяна   Міхайлаўна

 Загадчык   аддзялення
 пярвічнага   прыёму,   інфармацыі,
 аналізу
 і прагназа- 
 вання
 
 г. Кобрын,
 ул.Савецкая,
 103
 каб. 5,
 тэл. 3-69-58 

 кожная
 першая
 і трэцяя
 серада
 месяца

 8.00–12.00
13.00-17.00

 
 Ханцевiч
 Святлана   Мікалаеўна
 Загадчык 
 першым 
 аддзяленнем
 сацыяльнай
 дапамогі на 
 даму
 г. Кобрын,
 ул.Савецкая, 
 103
 каб. 10,
 тэл. 3-87-22

 кожная
 першая
 і
 чацвёртая
 пятніца
 месяца

 8.00–13.00
14.00-17.00

 
 Шастак
 Таццяна       Мікалаеўна
 Загадчык 
 другім 
 аддзяленнем

 сацыяльнай
 дапамогі на 
 даму
 аг. Дзівін,
 вул.Кастрыч-
 ніцкая, 71
 тэл. 65-6-96 

 кожны
 першы
 і трэці
 панядзелак
 месяца

 8.00–13.00
 14.00 -
 17.00


Папярэдні запіс на прыём да кіраўніцтва цэнтра вядзецца:
панядзелак - пятніца: з 8.00 да 17.00
па тэлефоне: 3-69-58 («Тэлефон гарачай лініі»)

КНІГА ЗАЎВАГ І ПРАПАНОЎ ЗНАХОДЗІЦЦА Ў КАБІНЕЦЕ №3

Адказны за вядзенне і захоўванне кнігі заўваг і прапаноў:
- ЗАЗАНЮК Багдан Віктаравіч, юрысконсульт Кобрынскага ТЦСАН (кабінет №3),
тэлефон: 3 63 69

У выпадку адсутнасці Зозонюка Б.В., адказны за вядзенне і захоўванне кнігі заўваг і прапаноў:

- Слінко Таццяна Міхайлаўна, загадчык аддзялення першаснага прыёму, інфармацыі, аналізу і прагназавання Кобрынскага ТЦСАН (кабінет №5), Тэлефон: 3 69 58


 

ENG (English version):

SCHEDULE OF RECEPTION OF CITIZENS AND REPRESENTATIVES OF LEGAL ENTITIES
  Full name  Position   lead   reception  Address, 
 cabinet, 
 phone
 Days and
 time
 of 
 admission

 Osipova
 Natalia
 Valenti- 
 novna

 Director  Kobrin
 Sovietskaya
 St, 103,
 cab. 1,
 ph. 
 3-42-28
 
 Every first
 Wednesday
 of the month

 8.00–13.00

 Lukashuk
 Nataliya
 Mikhailovna
 Head
 of the
 day stay
 department
 for disabled 
 people and
 senior
 citizens
 Kobrin,
 Nastasicha
 St, 31
 ph.
 4-58-25
 
 every first
 and second
 monday
of the month

 8.00–13.00
 14.00–17.00

       Skalkovich
 Ella     Alexand-
 rovna
 Head
 of
 Department
 social 
 adaptation
 and
 rehabili-
 tation
 Kobrin,
 Nastasicha
 St, 31
 cab. 14, 
 ph.
 5-60-56 
 every first
 and third
 tuesday 
of the month

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 

 Slinko
 Tatyana     Mikhailovna

 Head
 of 
 Department
 primary   reception,   information,
 analysis
 and
 forecasting
 
 Kobrin
 Sovietskaya
 St, 103,
 cab. 5,
 ph.
 3-69-58 

 every first   
 and third
 Wednesday
 of the month

 8.00–12.00
 13.00-17.00

 
 Hantsevich
 Svetlana     Nikolaevna
 Head
 of the first
 department
 social 
 assistance
 at home
 Kobrin
 Sovietskaya
 St, 103,
 cab. 10,
 ph. 
 3-87-22
 every first
 and fourth
 friday 
of the month

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 
 Shestak
 Tatyana     Nikolaevna
 Head
 of the 
 second 
 department

 social
 assistance
 at home

 agro town
 Divin,
 Oktyabrs-
 kaya st,
 71
 phone

 65-6-96 

 every first
 and third
 monday 
of the month

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 


Pre-appointment with the management of the center:
Monday - Friday: с 8.00 до 17.00
by phone: 3-69-58 («Telephone hotline»)

THE BOOK OF COMMENTS AND SUGGESTIONS IS LOCATED IN OFFICE No. 3

Responsible for maintaining and storing the book of comments and suggestions:
- BOGDAN VIKTOROVICH SOZONYUK, legal adviser of the Kobrin shopping center (office No. 3),
phone: 3 69 63

In the absence of Zozonyuk B.V., responsible for maintaining and storing the book of comments and suggestions:

- SLINKO TATIANA MIKHAILOVNA, Head of the department of primary reception, information, analysis and forecasting of the Kobrin Shopping Center (office No. 5), phone: 3 69 58


 

  

Главное меню

© Кобринский ТЦСОН, 2016 - 2099. Все права защищены. Создано с любовью и заботой, Андрей Васильев.